kontakt@okiko.pl tel.: 519 080 880

#blogokiko

Ciekawsza strona transportu drogowego

Ciekawsza strona transportu drogowego

Zmiany w rozliczeniach czasu pracy kierowców – ewidencja czasu pracy kierowców

Na czym polega rozliczanie czasu pracy kierowców, czym jest ewidencja czasu pracy kierowców i na czym polega poziom jest skompilowania? 

Na jakie zmiany musimy się przygotować w 2022  r. w związku z Pakietem Mobilności?

Zawód kierowcy pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 t to szczególny zawód, wymagający znajomości wielu przepisów i wielu procedur. Kierowcy najczęściej nie pracują w stałych godzinach, a ich czas aktywności w ciągu dnia przekracza 8 godzin.

Szczególnym zasadom podlega planowanie i rozliczanie czasu pracy kierowcy. To często wiąże się z wieloma problemami.

Ewidencja czasu pracy kierowców

Sporządzanie ewidencji czasu pracy kierowców jest obowiązkiem pracodawcy. Za niedopełnienie obowiązku tworzenia i przechowywania ewidencji czasy pracy kierowców grożą kary nakładane przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Konsekwencjami nieprowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców, a co za tym idzie nieświadome niewypłacanie prawidłowych wynagrodzeń  jest kara pieniężna. Wysokość kary wynieść od 1000 do nawet 30000 zł.

Czas pracy kierowców

Pamiętajcie, że ewidencja czasu pracy kierowców musi być wykonana rzetelnie, na podstawie wiarygodnych danych jak. np., zapisy na karcie kierowcy lub wykresówkach. Musi również zawierać odpowiednie elementy jak: 

– liczbę przepracowanych godzin,

– godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,

– liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej

– liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych,

– dni wolne od pracy, z oznaczeniem tytułu ich udzielenia,

– liczba godzin dyżuru,

– rodzaj i wymiar zwolnień od pracy, 

– rodzaj i wymiar innych usprawiedliwionych nieobecności w pracy, 

– wymiar nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy,

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Rozliczenie czasu pracy kierowcy to nie taka prosta sprawa ponieważ nie cały czas aktywności kierowcy, czyli planowane 13-15 godzin w okresie rozliczeniowym 24 godzinnym, zalicza się do czasu pracy. Zgodnie z Ustawą
o czasie pracy kierowców czasem pracy kierowcy są następujące czynności:

1) prowadzenie pojazdu;

2) załadowywanie i rozładowywanie oraz nadzór nad załadunkiem

i wyładunkiem;

3) nadzór oraz pomoc osobom wsiadającym i wysiadającym;

4) czynności spedycyjne;

5) obsługę codzienną pojazdów i przyczep;

6) inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub

zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy;

7) niezbędne formalności administracyjne;

8) utrzymanie pojazdu w czystości.

Zatem czego nie zaliczamy do czasu pracy kierowców?

Czasem pracy w rozumieniu Ustawy o czasie pracy kierowców NIE jest:

1) czasu dyżuru, jeżeli podczas dyżuru kierowca nie wykonywał pracy;

2) nieusprawiedliwionych postojów w czasie prowadzenia pojazdu;

3) dobowego nieprzerwanego odpoczynku;

4) przerwy w pracy, o której mowa w art. 16 ust. 1 w systemie przerywanym.

Pakiet Mobilności 2022 i obliczanie czasu pracy kierowcy

Pakiet Mobilności i wyliczenie oddelegowania pracowania. Już od kilku lat zmagamy się z tematem oddelegowania i wyliczeniem wyrównań za czas pracy kierowców za granicą. Dotychczas do stawki godzinowej pracy zagranicznej mogliśmy doliczyć koszty delegacji i tym samym pomniejszyć wyrównanie ale bo nawet uniknąć dopłat. Już od 02.02.2022 zgodnie z kolejną zmianą wprowadzaną przez Pakiet Mobilności nie będzie można zaliczyć delegacji do wyrównania stawki minimalnej za granicą z tytułu oddelegowania. Zmianie ulegną również odcinki podlegające rozliczeniom. Nadal wyłączone zostaną odcinki tranzytowe i dodatkowo nie będziemy musieli brać pod uwagę odcinków przewozów dwustronnych. Do rozliczenia zostaną nam odcinki przewozów cross trade i kabotażowych. Prawidłowe rozliczenie tych odcinków będzie wymagało większego zaangażowania pracodawców w tworzenie dokładnych odcinków, na których odbywały się dane rodzaje przewozów i przekazywanie ich osobom rozliczającym czas pracy kierowców. Takie precyzyjne opracowanie tras kierowców pozowali uniknąć niepotrzebnych wydatków. 

Przed nami również zmiana ustawy o czasie pracy kierowców i tu czekają nas zmiany związane z wypłatą dodatków za czas dyżurów oraz  naliczaniem i wypłatą delegacji. 

Ewidencja czasu pracy kierowcy – jak zrobić to dobrze?

Wykazanie wszystkich pozycji w ewidencji czasu pracy kierowców jest wymagane, ponieważ „braki techniczne” oraz błędy w ewidencji podlegają karze, do 2000zł. Kary mogą być wyższe w przypadku rażących błędów, wtedy to Sąd określa wysokość kary nawet do 30000 zł.

Prawidłowość wyliczenia wynagrodzeń podlega kontroli Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Od ich oceny zależy czy koniecznym będzie nałożenie kary także w tym zakresie. Jednak największym zagrożeniem dla pracodawcy może okazać się wypłata pracownikowi lub byłemu pracownikowi wyrówań za nienaliczane  prawidłowo wynagrodzenia za okres 3 lat.

 Jeśli masz wątpliwości czy Twoje rozliczenia ewidencji czasu pracy kierowców i wypłaconych wynagrodzeń są prawidłowe to skontaktuj się z nami.  Pomożemy Ci rozwiać wątpliwości i pomóc w tym, żeby rozliczenie czasu pracy Twoich kierowców i sporządzana na tej podstawie ewidencja była prawidłowo wykonana i zawierała wszystkie wymagane elementy. Pamiętaj, że odpowiednie rozliczenie ewidencji kierowców ma wpływ na zoptymalizowanie kosztów wypłacanych wynagrodzeń. Pracownik ma wypłacone należne wynagrodzenie, a Ty możesz spać spokojnie.

Ewidencja czasu pracy kierowców – jak się do tego zabrać?

Wnikliwie przyjrzymy się ewidencjonowaniu czasu pracy kierowców w Twojej firmie. Pomożemy Ci określić  w jakim systemie zatrudnić kierowców, biorąc pod uwagę profil wykonywanych przez Twoją firmę przewozów. Przyjrzymy się wypłacanym składnikom wynagrodzenia. Określimy czy specyfika pracy w Twojej firmie może mieć wpływ na długość okresu rozliczeniowego. 

Czynników dotyczących ewidencjonowania pracy kierowcy może być znacznie więcej. Są one bardzo różne i wszystkie równie ważne. Zapewniamy Tobie i Twoim kierowcom stworzenie rozliczeń indywidualnie dopasowanych. Jasnych zasad rozliczania i ewidencji czytelnych i zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

 Zgłoś się na audyt, a my zweryfikujemy jakie zmiany należy zmienić!

Już wkrótce czeka nas rewolucja w rozliczeniach  czasu pracy kierowców czy jesteś na to przygotowany? 

Zmiana ustawy o czasie pracy kierowców i Pakiet Mobilności zmiany już w krótce. Czy jesteś na te zmiany przygotowany?

ZAINTERESOWAŁ CIE ARTYKUŁ? NAPISZ DO NAS!